Manbetxchina

Manbetxchina

 热化于天,寒反胜之,治以甘温,佐以苦酸辛。 上附上,右外以候肺,内以候胸中;左外以候心,内以候膻中。

 时人不知用药之义,有指为怪僻支离者。)大便秘结,(肺中浊气不降。

又按∶齿暴长,为髓溢,浓饮术汁即消。凡脉之搏,以有所犯,而鬼气胜之则搏,心脉之搏,肾邪犯之也。

所尤当辨者,阳虚有阴盛,有阴不盛;阴虚有阳盛,有阳不盛。此类多矣总之,五行之气,有亢而后有制,有制而后有生有化,此自然之数也。

 如寒燥化热,非寒燥已化为热也。 经曰∶津液相成,神乃自生。

 史载之曰∶经言,天火下临,则肺金上从,白起金用,而草乃眚;燥气下临,则肝气上从,苍起木用,而土乃眚。 若外感重而劳伤轻者,即陶节庵所谓劳力伤寒也,与虚人病感,皆散中加补可已。

Leave a Reply